Katalog usług

Dom udziela uczestnikom kompleksowego wsparcia w zaspakajaniu potrzeb oraz rozwiązywaniu problemów i dążeniu do samorealizacji poprzez:

1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulturalny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu i pracy, rozwijanie zainteresowań własnych uczestników i umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, udostępnianie i zabezpieczenie pomieszczeń wraz z wyposażeniem niezbędnym do codziennego przebywania uczestników i umożliwiającym prowadzenie terapii zajęciowej;

2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych; organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, rekreacyjnych oraz pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych;

4. poradnictwo oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników, opiekunów i członków rodziny uczestników;

5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, zapewnienie diagnostyki medycznej, poradnictwa lekarzy specjalistów w Domu lub w poradniach specjalistycznych jako pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, w uzasadnionych przypadkach zapewnienie możliwości dojazdu na konsultację medyczną (w przypadku braku możliwości samodzielnego zabezpieczenia tychże potrzeb);

7. niezbędną opiekę; kompensacja zaburzonych czynności tak, aby podopieczny mógł jak najpełniej i jak najbardziej samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie zgodnie z jego możliwościami psychofizycznymi, organizowanie zajęć terapeutycznych odpowiednich
do możliwości oraz zainteresowań uczestników;

8. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

9. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy, prowadzenie usług terapeutycznych w formie indywidualnej i grupowej, zgodnie z opracowanym programem indywidualnym uczestnika oraz odpowiednio do aktualnego stanu zdrowia psychofizycznego, potrzeb i możliwości;

10. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy i potrawy przygotowywane w ramach treningu kulinarnego.