Pedagog

 

Cel: niesienie pomocy osobom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania; korygowanie poprzez odpowiednie oddziaływania prowadzące do jak najpełniejszego, wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego.

W ramach zajęć pedagog proponuje:

  • nauczanie dydaktyczne (np. nauka czytania i pisania) i wychowawcze (np. kształtowanie pożądanych cech osobowości, odpowiednich form zachowania),
  • utrwalanie podstawowych sprawności potrzebnych w życiu codziennym (np. rozpoznawanie i nazywanie dni tygodnia, miesięcy, pór roku, prawa i lewa strona, odczytywanie godzin na zegarze, liczenie)
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
  • rozmowy indywidualne (Motywowanie do wyjścia na zewnątrz, kształtowanie postaw sprzyjających poprawie funkcjonowania w otoczeniu, uświadamianie celowości podejmowanych działań, zachęcanie do pracy nad własnym warsztatem, praca nad zwiększaniem samodzielności, usprawnianie sposobów komunikowania się w grupie, otoczeniu)

Pedagog prowadzi:

-trening budżetowy, w ramach którego uczestnicy poznają wartość pieniądza, uczą się robienia zakupów, przygotowywania listy potrzebnych artykułów, rozpoznawania przydatności do użycia, orientacji w cenach i dokonywania obliczeń;

- trening umiejętności spędzania czasu wolnego, poznają różnorodne formy spędzania wolnego czasu, wycieczki i wyjazdy krajoznawcze, zwiedzanie zabytków, zawody sportowe, występy i pokazy artystyczne;

- spotkania w ramach kół zainteresowania, zajęcia muzyczne, taniec, małe formy teatralne;

- wdrażanie i aktywizowanie w zakresie różnych form:

a. biblioterapia,

b. świetlicowe gry towarzyskie,

c. spacery

- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, w ramach którego uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętność nawiązywania kontaktów, podtrzymania rozmowy, aktywnego słuchania, asertywności, uczą się odpowiedzialności, współpracy, zasad partnerstwa, rozwiązywania problemów.