Psycholog

 CELE:

Celem diagnostyki jest: ocena aktualnego stanu psychofizycznego podopiecznego.

Celem terapii jest: wzbudzenie zaufania użytkowników, redukcja lęku, pomoc w adaptacji do nowych sytuacji, udzielenie wsparcia w sytuacjach trudnych. Zmniejszenie izolacji społecznej, wchodzenie w interakcje społeczne, integracja grupy, nawiązywanie relacji interpersonalnych budowanie więzi. Zwiększenie zdolności swobodnego wyrażania uczuć, rozumienia siebie, świadomości własnych motywów postępowania, zwiększenie wrażliwości na motywy i uczucia innych osób, zwiększenie zdolności korzystania z doświadczeń innych. Wzmożenie aktywności podopiecznych, współdziałania, odpowiedzialności.

W przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi celem jest również: uzyskanie akceptacji choroby psychicznej i konieczności leczenia farmakologicznego, czynne zapobieganie nawrotom choroby, redukcja negatywnych emocji, uaktywnienie podopiecznych, uwrażliwienie na to, że stresujące wydarzenia życiowe mogą być czynnikami wyzwalającymi nawrót choroby.

Psycholog prowadzi:

- terapię indywidualną,

- terapię grupową,

- spotkania z rodzinami uczestników,

- diagnostykę.

Diagnostyka psychologiczna. Diagnostyka wykonywana jest w oparciu o wywiad, obserwację i testy psychologiczne. Na podstawie obserwacji, wyników badań opracowywane są indywidualne programy wspierająco – aktywizujące dla uczestników oraz ich aktualizacje.

Terapia w formie indywidualnej. Kontakt indywidualny ma charakter wspierający oparty jest na podstawowych zasadach kontaktu psychoterapeutycznego (dostępności, otwartości, empatii, postawie nieoceniającej, akceptacji dla trudności użytkownika).

Terapia w formie grupowej. Dostosowana do potrzeb uczestników.

 Zajęcia obejmują:

  • społeczność terapeutyczną,
  • arteterapię,
  • psychoedukację,
  • treningi: trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności społecznych, trening umiejętności budowania świadomości, trening umiejętności budowania własnego systemu wartości, trening umiejętności podejmowania decyzji, trening umiejętności radzenia sobie ze stresem, trening pamięci, trening umiejętności spędzania czasu wolnego. 

Spotkania z rodzinami uczestników.  Celem spotkań jest:

- motywowanie do współuczestniczenia w procesie poprawy jakości życia użytkowników oraz w rozwijaniu i wspieraniu ich samodzielności

- pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów wynikających ze stanu psychofizycznego użytkownika

- pomoc w ustaleniu zasad funkcjonowania użytkownika w domu

- zapobieganie sytuacjom problemowym

- rozpoznawanie wczesnych sygnałów ostrzegawczych przed nawrotem choroby

Spotkania odbywają się stosownie do potrzeb.