Pracownia ergoterapii

Pracownia ergoterapii

Celem Pracowni ergoterapii jest prowadzenie treningów tak, aby osiągnąć możliwe jak najlepsze wyniki w poprawie ogólnego, zarówno psychicznego jak i fizycznego stanu uczestników. Ergoterapia jest formą zajęć, które pozwalają niepełnosprawnym nauczyć się jak największej samodzielności, niezależności i aktywności.

Trafnie w swoich rozprawach pisał Galen, że „zajęcie jest najlepszym naturalnym lekarzem i podstawą szczęścia człowieka”. Ergoterapia to usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy, które mogą mieć wartość kształcącą i wychowawczą. Polega na dostosowaniu pracy do możliwości niepełnosprawnych, uwzględniając zainteresowania i umiejętności. Jest prowadzone metodą „małych kroków”, co oznacza, że zależy od poprawy stanu zdrowia.

Kształcone umiejętności:

- doskonalenie umiejętności uprawy i pielęgnacji roślin

- nauka obsługi narzędzi i urządzeń ogrodniczych

- nauka szycia na maszynie elektrycznej

- poprawa kondycji fizycznej

- rozwijanie sprawności manualnej

- poprawa estetyki wykonywanych prac

- rozwijanie umiejętności komunikacji społecznej

- doskonalenie umiejętności z zakresu samoobsługi

- nabywanie umiejętności dbania o estetyczny wygląd

- wyrabianie poczucia odpowiedzialności

- wzbudzanie nawyku pomocy osobom słabszym

- wdrażanie nawyku dbania o porządek na stanowisku pracy i w otoczeniu.

Techniki stosowane w ergoterapii zawierają elementy różnych terapii, w tym arteterapii, muzykoterapii, terapii zajęciowej czy rehabilitacji. Stosowane są w proporcjach zależnych od stanu uczestnika i jego potrzeb terapeutycznych.